© PGAS Design

Stichting SchuldVrij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37144311

Bewindvoering en Budgetbeheer

Werkwijze Bewindvoering   Budgetbeheer  Tarieven  Contact Links

Aanvang bewindvoering


Bij de aanvang van de onder bewindstelling verstrekt de rechthebbende aan de bewindvoerder alle noodzakelijke informatie en documenten die voor de bewindvoering noodzakelijk zijn. Binnen twee maanden na de aanvang van de onder bewindstelling dient de bewindvoerder een boedelbeschrijving in bij het kantongerecht.

Deze boedelbeschrijving is een inventarisatie van bezittingen en schulden van de rechthebbende.

Wanneer een rechthebbende in het bezit is van onroerend goed (registergoederen) zorgt de bewindvoerder voor aantekening van de onder bewindstelling in het kadaster (openbaar register).


Financieel beheer

Bij de aanvang van het bewind opent de bewindvoerder een beheersrekening op naam van de rechthebbende. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind lopen via deze bankrekening die door de bewindvoerder wordt beheerd. Binnen twee maanden na aanvang van het bewind stelt de bewindvoerder een begroting op. Hierop staan vermeld alle inkomsten en uitgaven van rechthebbende. Onder uitgaven worden opgenomen: huisvestingslasten, verzekeringen, contributies en abonnementen, overige vaste lasten, vervoerskosten, reserveringslasten en huishoudelijke uitgaven. De bewindvoerder verricht de uitgaven in overeenstemming met de opgestelde begroting, waarbij prioriteit wordt gegeven aan huisvesting en overige vaste lasten en noodzakelijke verzekeringen.
De bewindvoerder verstrekt de rechthebbende wekelijks of maandelijks een leefgeld of zakgeld op zijn of haar privérekening.
De rechthebbende, indien hiertoe in staat, dient zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen: door inkomen uit werk, uit uitkering of uit vermogen en draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en herkomst van zijn inkomen.


Schulden

De bewindvoerder inventariseert de schulden van de rechthebbende en stelt de schuldeisers schriftelijk op de hoogte van de onder bewindstelling. Hiermee verandert niet de juridische positie van de schuldeisers. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht. De bewindvoerder berekent de aflossingscapaciteit van de rechthebbende conform de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en spreekt aflossingsregelingen af met de schuldeisers. Hierbij wordt rekening gehouden met/ uitgegaan van de berekende aflossingscapaciteit.


Informatie

De bewindvoerder verstrekt aan de rechthebbende:

de bij het kantongerecht ingediende boedelbeschrijving;

de opgestelde begroting met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld;

indien gewenst de bankafschriften van de beheersrekening.


Rekening en Verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan rechthebbende als hij/zij in staat is deze op te nemen. De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter, met indien mogelijk de akkoordverklaring van de rechthebbende.
In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin rekening en verantwoording worden ingeleverd. Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot 31 december.


Bereikbaarheid

De bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op vaste tijden die aan de rechthebbende bekend worden gemaakt. (telefonisch spreekuur).
Voorts is de bewindvoerder schriftelijk, per fax en per email te bereiken.


Privacy

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliëntenregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is hierop van toepassing. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie geen gegevens aan derden, tenzij dit in het belang is van de cliënt of uit aard van de bewindvoering voortvloeit. SchuldVrij is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).


Branchevereniging

Stichting SchuldVrij is lid van de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.
De branchevereniging staat garant voor goede dienstverlening. Zij stelt eisen omtrent integriteit, kwaliteit en financiële degelijkheid van haar leden. Een klachtenreglement is via de Branchevereniging van toepassing.


Werkzaamheden bewindvoerder

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

aanvragen bewind en zo nodig meegaan naar de zitting onder bewindstelling;

opstellen boedelbeschrijving;

alle reguliere werkzaamheden ten behoeve van het bewind, zoals aanvragen uitkering en zorg- en huurtoeslag, bankzaken en zo nodig wijzigen van samenstelling vermogen;

aanvraag Persoonsgebonden Budget (PGB);

eventueel met het oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop van woning / inboedel;


Tot de gewone werkzaamheden van het bewind behoren:

het regelen van de financiële huishouding (budgetbeheer);

het voeren van de volledige administratie van rechthebbende;

aangifte inkomstenbelasting box 1;

verzoek kwijtscheldingen van heffingen;

aanvragen (bijzondere) bijstand; (her)onderzoek formulier Wet Werk en Bijstand;

(her)onderzoek formulier UWV;

aanvragen zorg- en huurtoeslag;

andere reguliere handelingen met betrekking tot onder bewind gestelde goederen (regelenverzekeringen; declaraties bij zorgverzekering);

regelmatig contact met rechthebbende, binnen redelijke grenzen contact door telefonisch spreekuur;

in beperkte mate naar zitting kantonrechter gaan;

doen van rekening en verantwoording;


Bezwaren- en klachtenreglement
Indien er bezwaren en/of klachten zijn tegen opdrachtnemer en/of medewerk(st)er(s) dient in eerste instantie gehandeld te worden volgens de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bezwaren- en klachtenreglement.
Op verzoek zal aan cliënt het Bezwaren- en klachtenreglement ter beschikking worden gesteld


Reglement bewindvoering